Programy pre ZŠ – II.stupeň

Programy pre II.st. základných škôl a 1. až 4. roč. osemročných gymnázií

Obsah vzdelávacích blokov – Školský rok 2023/2024 – prvý polrok 2023

PoradieNázovVzdelávacia oblasťCieľová skupinaJazykyTrvanie/ Metóda
1Vplyv človeka na krajinu a procesy v nejČlovek a príroda Človek a spoločnosťTretí cyklus ZŠ (6-9 ročník) +   1-4 osemročné gymnáziáSJ, AJ, NJ3h/ interaktívne
2Sucho a povodne ako na ne?Človek a príroda Človek a spoločnosťTretí cyklus ZŠ (6-9 ročník) +   1-4 osemročné gymnáziáSJ, AJ3h/ interaktívne
3Environmentálne výzvy doby, v ktorej žijemeČlovek a príroda Človek a spoločnosťTretí cyklus ZŠ (6-9 ročník) +   1-4 osemročné gymnáziáSJ, AJ, NJ3h/ interaktívne

1.Vplyv človeka na krajinu a procesy v nej

Človek už po tisícročia významných exogénnym činiteľom, ktorý svojou činnosťou vytvára nové formy zemského povrchu a ovplyvňuje iné procesy i celý zemský systém. V tomto interaktívnom kurze zhrnieme vplyv človeka na krajinu od praveku až po súčasnosť, keď zmena využitia krajiny ovplyvňuje rovnováhu zemského systému. Bližšie si vysvetlíme ako manažment krajiny ovplyvňuje – zvýrazňuje, alebo znižuje efekt vetrom a vodou podmienených procesov, ovplyvňuje riečny systém, pôdy a vegetáciu. Na príkladoch vysvetlíme, ako sa efekt vplyvu manažmentu v priestore a čase menil. Dotkneme sa aj zmien klímy a toho ako sa manažment a využitie krajiny musí adaptovať na prebiehajúce zmeny a ktoré prvky využitia adaptácií môžu pomôcť. 

2.Sucho a povodne ako na ne?

Zmeny klímy zapríčiňujú zvýšený výskyt povodní i sucha, požiarov a iných environmentálnych hrozieb, ktorých efekt sa môže navzájom zvyšovať. Prečo sa riziko ich výskytu zvyšuje a ako pôsobí naša činnosť na prehlbovanie ich efektu? A ako môžu komunity prejsť z reaktívneho spôsobu odpovede na tieto hrozby, k zvýšeniu pripravenosti a proaktívnemu manažmentu rizík? Tieto a ďalšie otázky prejdeme interaktívnou formou s účastníkmi. Tiež sa pozrieme spolu s účastíkmi na to, ako prírode blízke opatrenia, vodozádržné opatrenia a metódy využitia krajiny, revitalizácia tokov a i. môžu byť nápomocné pri   riadení rizík a znižovaní zraniteľnosti krajiny a súčasne aká je úloha komunít a  spoluúčasť v tomto procese.

3.Environmentálne výzvy doby, v ktorej žijeme.

Narodili sme sa doby, keď sú globálne environmentálne zmeny, vrátane zmeny klímy, našou každodennou skutočnosťou. Adaptácia jednotlivcov a transformácia celej spoločnosti na meniace sa fungovanie prírodných systémov je nevyhnutnosťou mierového prežitia v nasledujúcich desaťročiach. V interaktívnom kurze predstavíme teóriu planetárnych hraníc, a vysvetlíme ako naše vlastné aktivity ovplyvňujú našu súčasnosť i budúcnosť na regionálnej a globálnej  úrovni. Vysvetlíme pojmy ako planetárne hranice, systémové zmeny, ekosystémové služby, odolnosť, udržateľnosť, spravovanie ekosystémov, a i.. Účastníci kurzu sa budú mať možnosť zapojiť do procesu hľadania východísk na individuálnej a komunitnej úrovni.