Programy pre SŠ

Programy pre gymnáziá, stredné školy a osemročné gymnáziá – ročníky 5 až 8.

Obsah vzdelávacích blokov – Školský rok 2023/2024 – prvý polrok 2023

Odporúčané
poradie
NázovVzdelávacia oblasťCieľová skupinaJazykyTrvanie / Metóda
1Vplyv človeka na krajinu a procesy v nejČlovek a príroda Človek a spoločnosť4-5 ročné gymnáziá ; Osemročné gymnáziá 5-8r.SJ, AJ, NJ3h/ interaktívne
2Sucho a povodne ako na ne?Človek a príroda Človek a spoločnosť4-5 ročné gymnáziá ; Osemročné gymnáziá 5-8r.SJ, AJ3h/ interaktívne
3Environmentálne výzvy doby, v ktorej žijemeČlovek a príroda Človek a spoločnosť4-5 ročné gymnáziá , Osemročné gymnáziá 5-8r.SJ, AJ, NJ3h/ interaktívne
3aDôležitosť environmentálnych stratégií a politík pre trvaloudržateľný rozvojČlovek a spoločnosť4-5 ročné gymnáziá , Osemročné gymnáziá 5-8r.SJ, AJ1.5h/ interaktívne
4Hľadanie vlastných riešení na environmentálne výzvyEnvironmentálna výchovy Človek a príroda Človek a spoločnosť Umenie a kultúraTretí cyklus; Osemročné gymnáziá, 4-5 ročné gymnáziáSJ, AJ6h/ zážitkové a interaktívne
5Participácia ako spoločenský nástroj adresovania výzievČlovek a spoločnosť   Prierezová téma environmentálna výchova , osobnostný a sociálny rozvoj4-5 ročné gymnáziá, Osemročné gymnáziá 5-8r., // Koordinátori enviro výchovySJ, AJ2h/ interaktívne
5aParticipácia ako spoločenský nástroj adresovania výziev – hraČlovek a spoločnosť   Prierezová téma environmentálna výchova , osobnostný a sociálny rozvoj4-5 ročné gymnáziá, Osemročné gymnáziá 5-8r., // Koordinátori enviro výchovySJ, AJ2h/ zážitkové              
6aOsobnostný a sociálny rozvoj hrou – aktívne počúvanie s rešpektomPrierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Tretí cyklus, Osemročné gymnáziá 4-5 ročné gymnáziá, Stredné školySJ, AJ, NJ3h/ zážitkové
6bOsobnostný a sociány rozvoj hrou – práca s emóciami  Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Tretí cyklus, Osemročné gymnáziá, 4-5 ročné gymnáziá, Stredné školySJ, AJ, NJ3h/ zážitkové
6cOsobnostný a sociálny rozvoj hrou – moje miesto v skupine  Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Tretí cyklus, Osemročné gymnáziá, 4-5 ročné gymnáziá, Stredné školySJ, AJ, NJ3h/ zážitkové

1. Vplyv človeka na krajinu a procesy v nej

Človek už po tisícročia významných exogénnym činiteľom, ktorý svojou činnosťou vytvára nové formy zemského povrchu, a ovplyvňuje iné procesy i celý zemský systém. V tomto interaktívnom kurze zhrnieme vplyv človeka na krajinu od praveku až po súčasnosť, keď zmena využitia krajiny ovplyvňuje rovnováhu zemského systému. Bližšie si vysvetlíme ako manažment krajiny ovplyvňuje – zvýrazňuje, alebo znižuje efekt vetrom a vodou podmienených procesov, ovplyvňuje riečny systém, pôdy a vegetáciu. Na príkladoch vysvetlíme, ako sa efekt vplyvu manažmentu v priestore a čase menil. Dotkneme sa aj zmien klímy a toho ako sa manžment a využitie krajiny musí adaptovať na prebiehajúce zmeny a ktoré prvky využitia adaptácií môžu pomôcť. 

2. Sucho a povodne ako na ne?

Zmeny klímy zapríčiňujú zvýšený výskyt povodní i sucha, požiarov a iných environmentálnych hrozieb, ktorých efekt sa môže navzájom zvyšovať. Prečo sa riziko ich výskytu zvyšuje a ako pôsobí naša čnnosť na prehlbovanie ich efektu? A ako môžu komunity prejsť z reaktívneho spôsobu odpovede na tieto hrozby, k zvýšeniu pripravenosti a proaktívnemu manažmentu rizík? Tieto a ďaľšie otázky prejdeme interaktívnou formou s účastníkmi. Tiež sa pozrieme spolu s účastíkmi na to, ako prírode blízke opatrenia, vodozádržné opatrenia a metódy využitia krajiny, revitalizácia tokov a i. môžu byť nápomocné pri   riadení rizík a znižovaní zraniteľnosti krajiny a súčasne aká je úloha komunít a  spoluúčasti v tomto procese.

3. Environmentálne výzvy doby, v ktorej žijeme.

Narodili sme sa doby, keď sú globálne environmentálne zmeny, vrátane zmeny klímy, našou každodennou skutočnosťou. Adaptácia jednotlivcov a transformácia celej spoločnosti na meniace sa fungovanie prírodných systémov je nevyhnutnosťou mierového prežitia v nasledujúcich desaťročiach. V interaktívnom kurze predstavíme teóriu planetárnych hraníc a vysvetlíme ako naše vlastné aktivity ovplyvňujú našu súčasnosť i budúcnosť na regionálnej a globálnej  úrovni. Vysvetlíme pojmy ako planetárne hranice, systémové zmeny, ekosystémové služby, odolnosť, udržateľnosť, spravovanie ekosystémov, a i. Účastníci kurzu budú mať možnosť zapojiť sa do procesu hľadania východísk na individuálnej a komunitnej úrovni.

3.a).  Dôležitosť environmentálnych stratégií a politík pre trvaloudržateľný rozvoj

V tomto krátkom nadstavbovom kurze zhrnieme najvýznamnejšie, v súčastnosti platné a pripravované rámcové stratégie a politiky a stratégie na globálnej, EU a slovenskej úrovni, ktoré ovplyvňujú ochranu a tvorbu vybraných zložiek životného prostredia. Vysvetlíme prínos a význam týchto politík a zdôrazníme dôležitosť aktívnej občianskej angažovanosti v environmentálnych témach.

4.Hľadanie vlastných riešení na environmentálne výzvy

Nadstavbový celodenný workshop, v ktorom účastníci rozvíjajú zážitkovou a interaktívnou formou svoje vlastné nápady (vytvorené v kurze 2 alebo kurze 3), ktoré vedú k návrhu konkrétnej aktivity použiteľnej na školách. Pod vedením lektora využívajú kreatívne metódy dizajnového myslenia. Pre svoj návrh pripravia prezentáciu za použitia  komunikačno-prezentačných metód (napr. storytelling – rozprávanie príbehov, či elevator pitch – presvedčivý prejav, ktorý vzbudí záujem), ktoré môžu prezentovať na školách. Počas workshopu sa posilní ich tvorivosť, pocit zodpovednosti i dôvera v to, že môžu byť nositeľom zmeny a proaktívne reagovať na environmentálne výzvy našej doby.  

5. a 5a). Participácia ako spoločenský nástroj adresovania výziev

V tomto kurze sa interkatívnou formou účastníci zoznámia so základnými princípmi, výhodami i prekážkami participácie a zahrnutia aktérov do medzi-sektorovej a transdiciplinárnej spolupráce, ktorá je potrebná pre riešenie výziev našej doby. Naučia sa základné princípy plánovania participácie, mapovania aktérov, tvorby spoločnej predstavy o probléme a základné princípy komunikácie s aktérmi. V kurze 5a, si zažijú moderovaný proces diskusie ku konkrétnej environmentálnej výzve a môžu si vyskúšať, aké to je byť na inej strane problému.

6. Osobnostný a sociálny rozvoj hrou

Tieto kurzy hravou formou prinášajú obsahy prierezovej témy, osobnostný a sociálny rozvoj a dotýkajú sa tém Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť. Sú zamerané na zážitkové osvojenie zručností, ktoré pomáhajú účastníkom v rozvoji ich individuality i pochopenia ich miesta v skupine.

V kurze „Aktívne počúvanie s rešpektom“ sa zameriavame na zdieľanie osobných príbehov, nehodnotiace počúvanie, schopnosť aktívneho počúvania, nehodnotiacej spätnej väzby a na príkladoch si ukazujeme ich význam v komunikácii a spolutvorbe.

V kurze „Práca s emóciami“ si vysvetľujeme význam emócií a hravou formou spoznávame rôzne emócie a ich prejavy. Učíme sa ich rozpoznať a nenásilnou formou komunikovať.

Kurz „Moje miesto v skupine“ je príležitosťou spoznať na teoretickej i praktickej úrovni tímové role a komunikačné štýly, ku ktorým účastníci prirodzene inklinujú. Môžu identifikovať, ktoré role a úlohy v tímovej spolupráci im idú s ľahkosťou, a zamyslieť sa nad tým, ako sa zároveň s ostatnými dopĺňajú a aké výhody a výzvy spolupráca môže mať.